Statut klubu

Ruch Radzionków

Roździał I

Postanowienia ogólne
§ 1


Stowarzyszenie o nazwie Klub Sportowy ,,Ruch” Radzionków zwane dalej Klubem jest stowarzyszeniem kultury fizycznej mającym na celu prowadzenie działalności sportowej szczególnie w zakresie dyscypliny piłka nożna.

§ 2


Siedzibą Klubu jest Radzionków.

§ 3


Klub działa na podstawie przepisów ustawy o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25 z 1996 r., poz. 113 z późn. zm.), ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 4


Klub ma prawo używać nazwy skróconej – KS ,,Ruch” Radzionków.

§ 5


Klub swoim działaniem obejmuje obszar Województwa Śląskiego.

§ 6


Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 7


Czas trwania Klubu nie jest ograniczony.

§ 8


1. Godłem Klubu jest tarcza koloru żółtego i czarnego z napisem Klub Sportowy
,,Ruch” Radzionków.
2. Barwami Klubu są kolory żółty i czarny.
3. Klub używa pieczęci okrągłej z napisem Klub Sportowy ,,Ruch” Radzionków.

Roździał II

Cel i środki działania
§ 9

Klub jest stowarzyszeniem dobrowolnym, samorządnym i trwałym, którego celem jest: 1) działalność w zakresie sportu w dyscyplinie piłka nożnej, w szczególności polegającej na prowadzeniu I i II drużyny piłkarskiej i drużyn młodzieżowych, 2) uczestniczenie w zawodach sportowych w szczególności organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej, 3) szkolenie i prowadzenie młodzieżowych i dziecięcych drużyn piłkarskich, 4) tworzenie niezbędnych warunków organizacyjnych i materialnych dla rozwoju kultury fizycznej, 5) propagowanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród członków Klubu oraz mieszkańców Radzionkowa, powiatów Tarnogórskiego, Bytomia i okolic, 6) kształtowanie właściwych postaw społecznych w środowisku lokalnym a w szczególności propagowanie zdrowego trybu życia oraz walki z alkoholizmem, narkomanią i innymi zjawiskami patologicznymi, 7) stworzenie członkom klubu możliwości uprawiania sportu w poszczególnych dyscyplinach, Zarząd klubu może powoływać sekcje sportowe.

§ 10

1. Klub realizuje swoje cele przez: 1) organizowanie szkolenia sportowego, 2) budowanie oraz eksploatowanie obiektów i urządzeń sportowych jak również obiektów towarzyszących, 3) organizowanie życia sportowego członków i sympatyków, 4) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych. 2. Klub może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznacza się na realizację celów statutowych.

Roździał III

Członkowie Klubu
§ 11

Członkami Klubu mogą być: 1) pełnoletnia osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, mająca zamiar uczestniczyć w zajęciach sportowych lub innych zajęciach z zakresu kultury fizycznej bądź prowadzić działalność społeczną w tych dziedzinach, 2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa 3) wyborczego, z tym zastrzeżeniem, że w składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 4) małoletni poniżej 16 lat za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych, lecz bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz bez prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu, 5) cudzoziemiec, bez względu na to, czy ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 12

Członkowie Klubu dzielą się na: 1) członków zwyczajnych, 2) członków – uczestników (zawodników), 3) członków honorowych.

§ 13

Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba, spełniająca warunki określone w § 11 statutu o ile: 1) złoży deklarację dobrowolnego przystąpienia do Klubu, 2) z dniem nabycia członkostwa płacić będzie systematycznie składkę członkowską w wysokości określonej przez Zarząd Klubu, 3) swoją postawą i zachowaniem daje gwarancję utrzymania dobrego imienia Klubu oraz wypełniania obowiązków statutowych.

§ 14

Członkiem – uczestnikiem (zawodnikiem) może zostać każda osoba określona w § 11 statutu o ile: 1) spełni warunki określone w § 13 statutu, 2) uznana zostanie przez lekarza sportowego wyznaczonego przez Klub za zdolną do uprawiania sportu, 3) nie jest zgłoszona i zatwierdzona przez odpowiednie Władze jako zawodnik innego klubu w danej dyscyplinie sportu, chyba że uzyskał stosowne zezwolenie z poprzedniego klubu.

§ 15

1. Członkostwo nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd w drodze uchwały po sprawdzeniu warunków możliwości nabycia członkostwa, jednakże czynne prawo wyborcze członek klubu uzyska dopiero po okresie 3miesiecznego opłacania składek członkowskich. * 2. W przypadku negatywnej uchwały, o której mowa w ust. 1, osoba ta ma prawo odwołać się w tej sprawie w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej decyzji do wspólnego plenarnego posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego. 3. Decyzja posiedzenia plenarnego w/w organów w sprawie nabycia członkostwa jest ostateczna. 4. Członkostwo podlega rejestracji w trybie określonym przez Zarząd.

§ 16

1. Wszyscy członkowie Klubu zobowiązani są do: 1) brania czynnego udziału w działalności Klubu, przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i innych aktów wydanych przez Klub jak i władze organizacji do których Klub należy, 2) regularnego opłacania składek członkowskich, 3) godnego reprezentowania Klubu na zewnątrz, 4) przestrzegania przyjętych norm współżycia społecznego i etyki sportowej, 5) popierania i czynnej realizacji celów Klubu. 2. Ponadto do obowiązków członków – uczestników (zawodników) należy: 1) godne reprezentowanie barw klubowych, 2) pełne przestrzeganie w toku zajęć sportowych zasad i regulaminów, obowiązujący w dyscyplinie sportowej piłka nożna, 3) podporządkowanie się decyzjom i poleceniom sportowym oraz dyscyplinarnym, obowiązujących zawodników w ramach członkostwa Klubu w organizacjach krajowych i międzynarodowych.

§ 17

Wszyscy członkowie Klubu mają prawo do uczestniczenia w jego działalności, a w szczególności do: a) czynnego i biernego prawa wyborczego (za wyjątkiem sytuacji opisanej § 11 pkt 3) b) korzystania z urządzeń i obiektów sportowych Klubu, c) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Klub, d) prawa do wyróżnień i nagród.

§ 18

Skreślenie z listy członków Klubu następuje po podjęciu uchwały przez Zarząd w razie: 1) rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu, 2) wykluczenia przez Zarząd: a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Klubu, b) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Klubu, c) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres sześciu miesięcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu do uregulowania zaległości, d) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu, 3) śmierci członka.

§ 19

1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje prawo odwołania się na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej decyzji Sądu Koleżeńskiego do wspólnego plenarnego posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego. 2. Decyzja plenarnego posiedzenia w/w organów jest ostateczna.

§ 20

Członkowie Klubu za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków, wybitne osiągnięcia sportowe i aktywny udział w działalności Klubu mogą być wyróżnieni lub nagradzani w drodze uchwały Zarządu – pochwałą, dyplomem, odznaką honorową lub nagrodami rzeczowymi albo pieniężnymi.

§ 21

1. Za nieprzestrzeganie statutu Klubu, obowiązujących regulaminów, uchwał Klubu, a także za naruszanie zasad i przepisów obowiązujących Klub na członków mogą być nakładane następujące kary: a) upomnienie, b) nagana, c) czasowe ograniczenie lub zawieszenie praw członkowskich na okres nie przekraczający dwóch lat. 2. Kary nakładane są przez Sąd Koleżeński w trybie określonym regulaminem dyscyplinarnym, uchwalonym wspólnie przez Zarząd Klubu i Sąd Koleżeński na wniosek Sądu Koleżeńskiego. 3. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna z urzędu lub na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej – Rzecznik Dyscyplinarny wchodzący w skład Sądu Koleżeńskiego. 4. Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 na członka mogą być nakładane kary w trybie przepisów wiążących Klub w ramach jego członkostwa w organizacjach krajowych i międzynarodowych. 5. Od decyzji dyscyplinarnych określonych w ust. 4 członek Klubu ma prawo odwołania się do wspólnego plenarnego posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Decyzja plenarnego posiedzenia w/w organów jest ostateczna.

Roździał IV

Władze Klubu
§ 22

Władzami Klubu są: 1) Walne Zgromadzenie Członków, 2) Zarząd, 3) Komisja Rewizyjna, 4) Sąd Koleżeński.

§ 23

Kadencja wszystkich władz Klubu trwa 2 lata.

§ 24
Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.

§ 25

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków. 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest albo: a) sprawozdawczo-wyborcze i odbywa się raz na 2 lata w celu wyboru władz Klubu i złożenia sprawozdania ustępujących władz, b) sprawozdawcze, które odbywa się w połowie 2-letniej kadencji władz Klubu, celem złożenia sprawozdania przez te władze. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywa się na mocy uchwały Zarządu, który zobowiązany jest je zwołać w terminie do 35 dni od podjęcia tej uchwały, podjętej z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie ponad 1/4 członków Klubu. 5. Walne Zgromadzenie zwyczajne zwołane jest uchwałą Zarządu Klubu w terminach określonych w § 25 ust. 3 lit. a-b. 6. Uchwała Zarządu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków winna zawierać datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz jego porządek dzienny i musi być podana do wiadomości członków przez obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych w Klubie. 7. Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o 15 minut później tego samego dnia – może obradować bez względu na ilość obecnych 8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1) wybór Prezesa i Zarządu, 2) wybór Komisji Rewizyjnej, 3) wybór Sądu Koleżeńskiego i Rzecznika Dyscyplinarnego, 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 5) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, 6) uchwalanie programu działania, 7) uchwalanie zmian statutu, 8) uchwalanie rozwiązania Klubu. 9. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Klubu, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje. 10. Walnym Zgromadzeniem kieruje przewodniczący wybrany przez Walne Zgromadzenie zgodnie z przyjętym regulaminem obrad.

§ 26

1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. 2. Zarząd składa się z Prezesa, od jednego do dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. Funkcje wiceprezesa, sekretarza i skarbnika mogą być łączone. 3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 2-letnią kadencję. 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu zarządu klubu. 5. Do kompetencji Zarządu należy: 1) kierowanie bieżącą pracą Klubu, 2) reprezentowanie Klubu na zewnątrz, 3) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 4) ustalanie składek członkowskich. 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, ale co najmniej raz w miesiącu, po zwołaniu ich przez Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu i zawiadomieniu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o czasie, miejscu i porządku obrad. 7. Decyzje Zarządu zapadają w formie protokołowanych uchwał. 8. Zarząd Klubu w trakcie trwania kadencji jest uprawniony, większością głosów, do powołania w skład zarządu dodatkowych osób z pośród członków klubu z tym zastrzeżeniem, że ogólna liczba członków zarządu nie może przekroczyć 5 osób. Analogiczne zasady będą stosowane przy odwoływaniu członków zarządu z zastrzeżeniem, że zarząd klubu nie może odwoływać członków zarządu powołanych przez Walne Zgromadzenie. 9. Członkowie Zarządu Klubu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Klubie.

§ 27

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego i sekretarza. 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 1) kontrola bieżącej pracy Klubu, 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności, 3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia, 4) zawieszanie uchwał Zarządu niezgodnych z obowiązującym prawem, uchwałami Walnego Zgromadzenia i niniejszym statutem, 5) zgłaszanie żądania zwołania posiedzenia Zarządu w sprawie nie cierpiącej zwłoki; w takim przypadku Prezes Zarządu obowiązany jest zwołać Zarząd w terminie 3 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia.

§ 28
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków Klubu nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego, sekretarza. 2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Klubu dotyczącego spraw Klubu i jego członków. 3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc. 4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków. 5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

 
§ 29

W razie zmniejszenia się składu władz stowarzyszenia wymienionych w § 22 pkt. 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji spośród członków Klubu.  

Roździał V

Działalność gospodarcza klubu
§ 30


1. W celu wspomagania finansowego osiągania celów sportowych wynikających ze statutu, Klub prowadzi działalność gospodarczą.


2. Działalność gospodarczą prowadzi Klub lub wyodrębniony przez niego Zakład.
Przedmiot działalności gospodarczej Klubu lub wyodrębnionego przez niego zakładu obejmuje:
09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie *
11.03 Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych*
14.12.Z Produkcja odzieży roboczej*
14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej*
18.11.Z Drukowanie gazet*
18.12.Z Pozostałe drukowanie*
18.13. Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku*
38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych*
38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych*
41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków*
41.20.Z Roboty budowlane związane z wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych*
42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad*
43.11 Z rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych*
43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę*
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych*
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych*
43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych*
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych*
43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych*
43.31.Z Tynkowanie*
43.32. Z Zakładanie stolarki budowlanej*
43.33. Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian*
43.34.Z Malowanie i szklenie*
43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych*
43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych*
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane *
46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych*
46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego* 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu*
47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych*
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach*
47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach*
47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach*
47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach*
47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach*
47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach*
47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach*
47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach*
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach*
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach*
47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach*
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach*
47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach*
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach*
47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach*
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach*
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach*
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach*
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet*
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami*
49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski*
49.41.Z Transport drogowy towarów*
49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami*
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów*
53.10.Z Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) *
53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska*
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne*
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne*
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) *
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna*
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów*
58.11.Z Wydawanie książek*
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków*
59.11 Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych*
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi*
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo
i programów telewizyjnych*
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów*
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność *
63.12 Z Działalność portali internetowych*
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne*
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek*
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi*
68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami*
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie*
69.10.Z Działalność prawnicza*
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe*
73.11.Z Działalność agencji reklamowych*
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji*
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych*
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) *
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach*
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania*
74.20.Z Działalność fotograficzna*
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego*
77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych*
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników*
80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa*
80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa*
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych*
81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych*
81.29.Z Pozostałe sprzątanie*
81.30.Z działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni*
82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center) *
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów*
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych*
85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu*
85.59.A Nauka języków obcych*
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane*
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna*
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi*
93.11.Z Działalność obiektów sportowych*
93.12.Z Działalność klubów sportowych*
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej*
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem*
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna *
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej*
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi*

§ 31


Zarząd Klubu upoważniony jest do wstępowania lub występowania ze spółek handlowych, tworzenia ich samodzielnie.

§ 32


Działalność gospodarcza powinna być dochodowa, a zysk winien być przeznaczony na działalność sportową oraz rozwój działalności gospodarczej. Nie może ona jednak stać się dominującą działalnością Klubu i przesłaniać jego celów statutowych.

§ 33


Działalność Klubu prowadzona może być w formie organizacyjnie wyodrębnionej – przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej ,,zakładami’’.

§ 34


1. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd Klubu.
2. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem, ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Klubu i on wykonuje zadania pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy.
3. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

Roździał VI

Majatek klubu
§ 35

1. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności. 2. Majątkiem Klubu dysponuje Zarząd. 3. Klub odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Roździał VII

Przedstawicielstwo
§ 36


1. Oświadczenia woli w imieniu Klubu składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Klubu, którzy również są upoważnieni do zaciągania zobowiązań majątkowych.
2. Oświadczenia woli w imieniu Klubu w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona przez Zarząd.
3. Zarząd może powoływać pełnomocników, określając pisemnie zakres ich umocowania.
4. Strukturę wewnętrzną Klubu, jego organizację i sposób zarządzania wraz z odpowiednimi służbami, ich zakresem działania i kompetencji określa Zarząd w formie regulaminu, uchwalonego na wniosek Prezesa Zarządu.

Roździał VIII

Zmiana statutu
§ 37

1. Zmianę statutu podejmuje na podstawie uchwały Walne Zgromadzenie Członków większością co najmniej 2/3 głosów. 2. Zmiany statutu Klubu muszą być poprzedzone stosownym wnioskiem Zarządu do Walnego Zgromadzenia Członków pod warunkiem wcześniejszego obwieszczenia takich wniosków w trybie przyjętym dla zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu.

Roździał IX

Postanowienia końcowe
§ 38

Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje wyłącznie Walnemu Zgromadzeniu Członków a w okresach między Walnymi Zgromadzeniami – Zarządowi Klubu.

§ 39

1. Klub rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością co najmniej 3/4 głosów. 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu. 3. Zmiany dokonane w statucie podlegają zgłoszeniu władzy rejestrowej w terminie 30 dni od daty Walnego Zgromadzenia.