Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Klubu

Tematem zgromadzenia było zatwierdzenie:
– bilansu na dzień 31.12.2015,
– rachunku zysków i strat za okres 01.01.2015 – 31.12.2015,
– informacji dodatkowej.
 
Na zebraniu Prezes przedstawił wszystkim zgromadzonym Członkom Klubu bilans za rok 2015 oraz sprawozdanie z działalności sportowej i finansowej Klubu za okres 01.01.2015–31.12.2015.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zdał sprawozdanie i przedstawił wnioski Walnemu Zgromadzeniu na podstawie analizy bilansu za rok 2015.
Po udzieleniu absolutorium dla Prezesa oraz Zarządu Klubu w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2015 oraz uchwały o przyjęciu bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej dyskutowano na temat najbliższej przyszłości oraz planów Ruchu Radzionków.